Ders İçerikleri

 

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

İŞL 1101 İşletme I

İşletmeciliğin genel esasları ve temel kavramlar. İşletme hukuki yapıları. İşletme çevresi. İşletmenin amaçları. İşletmenin fonksiyonları. İşletme kuruluşu. İşletmelerin kuruluş yeri  seçimi.  Bir yatırım projesinin geliştirilmesindeki basamaklar. Yatırım kararı verme ve yatırımı gerçekleştirme. İşletmelerde büyüklük kavramı ve kapsamı.  İşletmelerarası anlaşmalar. Çokuluslu işletmeler. İşletmelerde teknoloji ve yenilik politikası.

İŞL 1102 Muhasebe I

Muhasebenin tanımı ve özellikleri. Muhasebenin temel kavramları. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebe standartları. Ticari işlemler ve muhasebe temel denklemi. Temel finansal tablolar (bilanço ve gelir tablosu). Hesaplar ve işleyiş kuralları. Muhasebede kayıt araçları (defterler ve belgeler). Muhasebe akım şeması, tekdüzen muhasebe sistemi, ticari mallar, hazır değerler ve menkul kıymetler.

İKT 1101 İktisada Giriş I

İktisat biliminin tanımı, kapsamı ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. Temel ekonomik kavramlar. Piyasa mekanizması: Talep, arz, ve piyasa dengesi. Talep ve arz esneklikleri. Talep ve fayda. Tüketici ve üretici dengesi. Ölçek ekonomileri. Dışsal ekonomiler. Ürün piyasalarında fiyat oluşumu: Tam rekabette kısa ve uzun dönem firma dengesi, eksik rekabette kısa ve uzun dönem firma dengesi. Faktör piyasalarında fiyat oluşumu.

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk inkılabını hazırlayan sebepler: Osmanlı Devleti'nin gerileyişi, Osmanlı dönemindeki yenileşme hareketleri, Osmanlı dönemindeki fikir akımları (İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük hareketleri), Birinci Cihan Harbi ve sonuçları. Bütün safhaları ile birlikte Milli Mücadele. Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barışı.

HUK 1102 Hukuk Başlangıcı

Toplumu düzenleyen kurallar. Hukukun amacı, tanımı ve unsurları. Özel Hukuk ve Kamu Hukuku arasındaki farklılıklar. İşletmelerin hukuki çevresi, temel hukuk terim ve kavramları. Müeyyide kavramı ve türleri. Hukuk sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi. Hukukun bölümleri. Hukukun kaynakları. Hak kavramı ve hakkın çeşitleri. Hakların kazanılması, korunması ve kaybedilmesi.

MAT 101 Matematik I

Küme kavramı. Sayı teorisi. Denklemler ve eşitsizlikler. Bağıntı ve fonksiyonlar. Doğrusal, üssel, logaritmik fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türev kavramı ve fonksiyonların kritik noktalarının belirlenmesi. Grafik çizimi. İşletme ve iktisat alanlarında uygulama örnekleri.

YD 101 Yabancı Dil I

Dilin temeli. Tanışma konusuna giriş. Konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, teklif ve kabul etmek, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fiillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı.

BİL 1105 Bilgisayar Uygulamaları I

Bilgisayarla ilgili temel bilgiler. Temel donanım bilgisi. İşletim Sistemleri: Ağırlıklı olarak Windows XP. Temel bilgisayar ağları bilgisi. İnternet Kullanımı.  Kelime işlem programlarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması.


II. Yarıyıl

İŞL 1201 İşletme II

İşletme fonksiyonlarının tanımlanması.  Yönetim, üretim, pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları yönetimi, araştırma geliştirme fonksiyonlarının ayrı ayrı ele alınması. İşletmecilikte yeni kavramların irdelenmesi.  Yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, personel fonksiyonu, finansman fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu ve halkla ilişkiler fonksiyonu. İşletme kararlarının alınmasında kullanılan nicel teknikler.

İŞL 1202 Muhasebe II

Ticari alacaklar. Maddi duran varlıklar. Kısa ve uzun vadeli borçlar, Özkaynaklar, gelir ve gider hesapları, hatalar ve düzeltme yolları, mizanlar, dönem sonu işlemleri, dönem sonu finansal tablolarının düzenlenmesi ve kapanış kayıtları.

İKT 1201 İktisada Giriş II

Milli gelir: Tanımlar, temel milli gelir büyüklükleri, milli gelirin ölçülmesi ve denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi. Para ve kredi: Para arzı ve talebi, para piyasasında denge, kredi ve çeşitleri. Enflasyon: Tanım, çeşitleri, nedenleri ve etkileri. İstihdam ve işsizlik: İstihdam kavramı, işsizliğin nedenleri ve çeşitleri. Uluslararası iktisat: Uluslararası ticaret ve sağlanan kazançlar, döviz, döviz kuru ve ödemeler bilançosu. Ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgili temel kavramlar.

ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Atatürkçü düşüncenin özellikleri.  Yeni Türkiye devletinin siyasi, sosyal ve hukuki yapılaşması. Siyasi nitelikli inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin kaldırılması. Sosyal nitelikli inkılaplar: Devletin laik platforma oturtulması, hukuk, eğitim ve diğer alanlardaki yenilikler. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri ve temel ilkeleri.  Atatürk döneminde ekonomik yapılaşma ve dış politika.

MAT 102 Matematik II

Belirsiz ve belirli integral. Alan hesaplama. Tüketici ve üretici rantlarının hesaplanması.  Kısmi türev kavramı ve çok değişkenli fonksiyonların kritik noktalarının belirlenmesi. Sınırlı optimizasyon. Bileşik faiz hesapları. Matrisler ve determinantlar. Ters matrisin hesaplanması. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. İşletme ve iktisat alanlarında uygulama örnekleri.

İŞL 1203 Davranış Bilimleri

Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış Bilimlerinin kapsamına giren bilim dalları. Örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri.  Davranış bilimlerinin uygulamadaki yeri. Davranış Yaklaşımları. Bireysel Temel Davranış Modeli. Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar. Davranış düzlemi Statü ve rol davranışları. Sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Grup, Kültür. Algılama: Algılamanın tanımı, oluşum süreci ve organizasyonu, algılamayı etkileyen faktörler, algılamada bireysellik ve algılama hataları, algılamanın davranışlar üzerindeki etkileri, algılama yeteneğinin geliştirilmesi. Öğrenme: Öğrenmenin mahiyeti ve tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları, öğrenme ilkeleri, davranışsal öğrenme kuramlarının örgütlerde uygulanması. Kişilik ve Benlik: Kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve önemi.

YD 102 Yabancı Dil II 

Öğrencileri Intermediate seviye ulaştırma ve mesleki terim ve ıstılahları kullanma becerileri konu ile ilgili metinlerle çalışmaları ve tercüme düzeyinde belgelerin çevrilmesi konusunda pratikler.  Şimdiki zaman, gelecek zaman, karşılaştırmalar, problemler ve öğüt alıp tavsiye verme, önerilerde bulunma, şimdiki zamanın ve geniş zamanın farklı kullanımları, kimi özel yapılar, sıfat ve zarflarını kullanmayı öğretme.

BİL 1205 Bilgisayar Uygulamaları II

Temel tablolama ve veritabanı işlemleri. İstatistik analiz paketi ve uygulamaları. karar modellerinin kurulması. Solver analiz paketi ve uygulamaları.

 

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

İŞL 2101 İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Yönetim teorileri: Klasik teori, neoklasik teori ve modern teori.  Yönetim faaliyetlerinin özellikleri.  Amaçlara göre yönetim. İstisnalarla yönetim. Yönetim fonksiyonları: Planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, karar verme ve denetim. Yönetim Alanında güncel konular: Yalın organizasyon, KAIZEN, öğrenen organizasyon vb.

İŞL 2102 Pazarlama İlkeleri

Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi. Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler. Pazar bölümlendirme. Pazarlama araştırması, pazarlama bilgi sistemi. Tüketici davranışı. Nihai ve endüstriyel alıcı davranışı. Pazarlama karması, pazarlama karma elamanları: ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma.

HUK 2106 Borçlar Hukuku

Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler: Sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi. Müteselsil borçlar. Şarta bağlı borçlar. Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın temliki. Borcun nakli. Borçların sona ermesi. Özel borç ilişkileri (Başlıca sözleşme tipleri).

İST 2102 İstatistik I

Örneklem verilerini kullanarak ana kütle parametrelerinin tahmini. İstatistiksel hipotezlerin testi. Değişkenler arasındaki ilişkilerin kurulması. İlişkinin matematiksel biçiminin tanımlanması.

TD 201 Türk Dili I

Dilin tarifi. Sosyal bir kurum olarak dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi. Dil ve kültür münasebeti. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece ve çeşitleri.  Ekler ve çeşitleri. İsim ve fiil çekimleri. İmla ve noktalama kuralları.

YD 203 Yabancı Dil III

Öğrencinin en küçüğünden en büyüğüne zaman bölümlemelerini öğrenerek kendini tanıtması. Sevdikleri ve sevmedikleri olaylar ya da nesneler hakkında bilgi verme. Boş zamanında neler yaptığı konusunda konuşma. Günlük yaşamda, selamlaşma, alış-veriş yapma, adres sorma ve adres verme gibi önemli bazı durumlarda dilsel davranışta bulunmayı öğrenme.

BİL 2105 Bilgisayar Destekli Modelleme

Temel tablolama ve veritabanı işlemleri. İstatistik analiz paketi ve uygulamaları. Karar modellerinin kurulması. Solver analiz paketi ve uygulamaları.

İKT 2101 Makro İktisat I

Makroekonominin tanımı ve kapsamı.  Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları.  İstihdam ve işsizlik. Basit Keynesgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları.  Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması.

İKT 2102 Mikro İktisat I 

Ekonominin ana sorunları, ekonomik sorunlar, ekonomik düzen ve teorik çerçeve, tüketici teorisi, üretici teorisi, fiyat teorisi, üretim faktörleri, fiyat analizi. Temel kavramlar, mikro iktisadın niteliği, piyasalar ve arz-talep yönünden değerlendirilmesi,  tüketici tercihleri, tüketici davranışları ve bireysel talep, piyasa talebi ve esneklikler, üretim teorisi ve üretim maliyetleri teorisi. Piyasalar ve bu piyasalarda fiyat oluşumu uzun ve kısa dönem firma dengeleri, piyasaların mukayesesi ve değerlendirilmesi, tam rekabet ve eksik rekabet piyasalarında faktör fiyatlandırması ve istihdamı, genel denge, refah ekonomisi, dışsallıklar, kamu malları ve hükümetin rolü.


IV. Yarıyıl

İŞL 2201 Envanter ve Bilanço

Envanter işlemleri: Muhasebe dışı envanter, muhasebe içi envanter. Envanter ve değerleme: Dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar. Gelir ve gider hesapları. Temel mali tabloların düzenlenmesi: Bilanço ve gelir tablosu. Ticari kar ve mali kar. Örnek uygulamalar.

İŞL 2202 Pazarlama Yönetimi

Pazarlama yönetiminin esasları. Stratejik planlama ve pazarlama planlaması. Pazarlama örgütünün planlanması. Pazarlama programlarının geliştirilmesi. Pazarlama faaliyetlerinin kontrolü. Örnek olay tartışmaları.

HUK 2206 Ticaret Hukuku

Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler.

İST 2202 İstatistik II

İstatistiksel tahmin: Nokta tahmini, ortalamalar ve oranlar için aralık tahmini. Hipotez testleri. İstatistiksel çıkarım. Doğrusal regresyon analizi. Zaman serileri. İndeksler. Varyans analizi. Parametrik olmayan testler. Örnekleme teknikleri. İstatistik metoduna giriş. Temel kavramlar. İstatistik kullanımının ana ilkeleri, istatistiki verilerin organize edilmesi ve sunulması, merkezi temayül ölçüleri. Ortalamalar, mod ve medyan, dağılma ölçüleri, sapmalar, standart sapma, standart değerler. İhtimal teorisi ve ihtimal bölünmeleri, matematik ümit, kombinasyon analizi, binom,poisson, hipergeometrik ve normal bölünmeler, örnekleme teorisi, hipotez testleri, Ki-kare bölünmesi. Regresyon ve korelasyon.

TD 202 Türk Dili II

Kelime çeşitleri ve grupları. Cümle bilgisi: Cümlenin unsurları, çeşitleri ve cümle tahlilleri. Kompozisyon ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve uygulama örnekleri üzerinde durulması. Yazılı anlatım biçimleri: Dilekçe, rapor, iş mektupları, özgeçmiş gibi resmi yazılar ve makale, fıkra, deneme gibi fikir yazıları. Türk ve dünya klasiklerinden seçilmiş eserlerin okutulup değerlendirilmesi.

YD 204 Yabancı Dil IV 

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini anlayabilme. Mesleği ile ilgili konularda yazabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme.

BİL 2207 Veri Yapıları Yönetimi

Fayda-maliyet analizleri, istatistikî ve ekonometrik analizler ile yöneylem araştırma modellerinin algoritmalar yardımıyla çözümü. NET üzerinde uygulama geliştirme. Ekonometri programları üzerine algoritma uygulama. Yapay sinir ağları.

İKT 2201 Makro İktisat II

Basit klasik sistemde denge.  Para arzı ve talebi.  Neo-Klasik Keynesyen  Sentezi (IS-LM analizi). Parasalcı, Neo Klasik ve Neo Keynesyen akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme.

İKT 2202 Mikro İktisat II 

Ekonominin ana sorunları, ekonomik sorunlar, ekonomik düzen ve teorik çerçeve, tüketici teorisi, üretici teorisi, fiyat teorisi, üretim faktörleri, fiyat analizi. Temel kavramlar, mikro iktisadın niteliği, piyasalar ve arz-talep yönünden değerlendirilmesi,  tüketici tercihleri, tüketici davranışları ve bireysel talep, piyasa talebi ve esneklikler, üretim teorisi ve üretim maliyetleri teorisi. Piyasalar ve bu piyasalarda fiyat oluşumu uzun ve kısa dönem firma dengeleri, piyasaların mukayesesi ve değerlendirilmesi, tam rekabet ve eksik rekabet piyasalarında faktör fiyatlandırması ve istihdamı, genel denge, refah ekonomisi, dışsallıklar, kamu malları ve hükümetin rolü.

 

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl

İŞL 3101 Finansal Yönetim I

Finansal planlama ve denetim. Finansal tablolar ve analiz araçları. İşletme sermayesi yönetimi. Nakit, alacak ve stokların yönetimi. Sermaye yapısı ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti. Firmanın finansal durumunun analizi. Firmanın piyasa değeri ve sermaye yapısı arasındaki ilişki.

İŞL 3102 Üretim Yönetimi

Üretim yönetiminde temel kavramlar. Üretim fonksiyonları. Üretim sistemleri ve özellikleri. Temel üretim tipleri ve özellikleri. Fabrika kuruluş yerinin belirlenmesi. Kapasite planlaması.. Parça listesi çözümlemesi. Fabrika içi yerleşim düzenlemesi. Stok yönetimi. İş analizleri. Tamir bakım planlaması. Üretim planlaması ve kontrolü. Ergonomi. Son olarak toplam kalite yönetimi, değişim mühendisliği, kısıtlar teorisi/senkron ize üretim ve tam zamanında üretim sistemleri.

İŞL 3103 Maliyet Muhasebesi I

Maliyet muhasebesinin kullanım amacı, temel kavramlar, maliyet unsurları, maliyet unsurlarının muhasebeleştirilmesi. Satışların maliyeti tablosu. Gider dağıtımı. Maliyet sistemleri. Sipariş maliyetleme yöntemi. Safha maliyetleme yöntemi.

YD 311 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme kelime dağarcığını geliştirebilme.

İŞL 3104 Yöneylem Araştırması I

Yöneylem araştırmasının temel özellikleri ve kullanım alanları. Doğrusal programlama (DP) modelinin temel unsurları. Çözüm yöntemleri: Grafik yöntemi ve Simpleks yöntemi. DP modellerinde karşılaşılan teknik sorunlar. Dualite ve duyarlılık analizi. Uygulama örnekleri.

İŞL 3105 Pazarlama Araştırması

Pazarlama araştırması süreci. Pazarlama probleminin belirlenmesi. Araştırma dizaynları. Veri kaynakları. Hipotez testleri. Model Kurma. Örnekleme. Veri toplama yöntemleri ve araçları. Ölçme ve ölçekleme. Verilerin analizi ve yorumu. Araştırma raporunun hazırlanması.

İŞL 3106 Hizmet Pazarlaması

Hizmet pazarlaması kavramının tanımı ile hizmet pazarlaması faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi ve hizmet pazarlama sürecinin elemanları olan hizmet pazarlama karmasının anlatılması ve hizmet işletmelerinde müşteri şikayetleri ve müşteri tutma yollarının ele alınması.

İKT 3103 Kamu Maliyesi

Maliye biliminin konusu, tanımı ve bölümleri. Kamu gelirleri, yapısı, çeşitleri ve tasnif. Vverginin yapısı, tarihçesi, tanımı, unsurları, vergide adalet ilkesi, vergi ödeme gücü, vergilerin tasnifi, gelir ve servet vergileri, verginin yansıması, kamu giderleri, yapısı, tasnifi, bütçe esasları ve Türkiye bütçe sistemi, kamu borçları, maliye politikası.

İKT 3105 Matematiksel İktisat I

Matematiksel iktisadın tanımı ve kapsamı. Statik analiz: Kısmi ve genel denge analizi. Karşılaştırmalı statik analiz: Türev ve türevin kuralları, türevin iktisatta kullanımına örnekler. Sınırlı optimizasyon: Tüketici ve üretici dengelerinin matematiksel analizi. Piyasa yapısı ve kâr maksimizasyonu. Homojen fonksiyonlar. Cobb-Douglas ve CES üretim fonksiyonları.

İKT 3109 Para Teorisi ve Politikası

Paranın tanımı, işlevleri ve standartları. Finansal piyasalarda kullanılan finansal araçlar ve aracı kuruluşlar. Türk bankacılık sistemi ve işleyişi. Para arzı teorisi ve ticari bankaların kaydi para yaratması. TC Merkez Bankası'nın yapısı, işleyişi ve para politikası uygulamaları. Para talebi ve faiz teorileri. Özel finans kurumları. Bankaların fon kaynakları. Bankaların fon kullanımı. Uluslararası bankacılık.


VI. Yarıyıl

İŞL 3201 Finansal Yönetim II

Firmanın yatırım politikası. Duran varlıkların yönetimi. Sermaye bütçelemesi yöntemleri: Ortalama verimlilik, geri ödeme süresi, net bugünkü değer, iç-verimlilik yöntemleri ve karlılık endeksi. Orta ve uzun vadeli finansman kaynakları.  Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi.

İŞL 3203 Maliyet Muhasebesi II

Üretim safhalarında birden çok mamul üretilmesi durumunda maliyetleme sorunları. Birleşik ve yan mamüllerin maliyetlenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması. Standart maliyetleme sistemi ve muhasebe kayıtları. Maliyetlerin değişme biçimleri. Tam ve değişken maliyetleme. Yönetim kararlarında kullanılan maliyet kavramları.Örnek problemler.

ARŞ 3201 Araştırma Yöntemleri

Araştırma yöntemlerinin kapsamı ve önemi. Düşünme, bilim ve araştırma kavramları. Araştırma türleri. Bilimsel araştırmanın aşamaları. Gözlem teknikleri: Belgesel gözlem, canlı gözlem. Kütüphanelerden faydalanma. Sistemli analiz. Tanımlama ve sınıflandırma, hipotez, sınama ve teori. Karşılaştırmalı metot. Bir araştırmanın kaleme alınması. Örnekleri ile araştırma raporu ve araştırma projesi yazım modelleri.

STJ 302 Staj

Öğrenciler herhangi bir iş yerinde derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamalarını görmek ve deneyim kazanmak için staj yapabilirler veya ilgi duydukları bir alanda ilgili öğretim üyesi ile görüşerek bitirme ödevi hazırlayabilirler.

YD 312 İş Hayatı İçin İngilizce

Sosyalleşme, özgeçmiş hazırlama, iş başvuru mektubu ve görüşmesinde bulunma, telefonla görüşme, toplantılara katılma, bilgilendirici ve değerlendirme raporları yazma, sunu hazırlama. Haber, makale, deneme, değerlendirme raporları ve bilgi raporları gibi bütün metinleri okuyabilme, metinleri yorumlayabilme. İş dünyasıyla ilgili konuları değerlendiren, bilgi sağlayan konuşmalar yapma ve sosyal durumlara yönelik diyalog becerilerini geliştirme. İş İngilizcesine ilişkin kelimeleri tanıma ve uygulama.

İŞL 3202 İnsan Kaynakları Yönetimi

Personel yönetiminin anlamı ve önemi. Personel yönetiminin gelişimi.  Personel yönetiminin temel işlevleri.  Personel yönetimini etkileyen bilim dalları. Personel bölümünün örgütlenmesi.  İnsan gücü planlaması. İş analizi. İş tanımları. İş şartnameleri. Personel tedariki. Personel seçimi. İşe alıştırma (oryantasyon). Personel eğitimi. Personel değerlemesi ve yöntemleri.  İş değerlemesi ve yöntemleri. Ücret yönetimi. Personel disiplini. Endüstriyel ilişkiler. İş güvenliği.

İŞL 3204 Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Para ve Sermaye Piyasası, Tasarruf-yatırım ilişkisi, para ve sermaye piyasasının finans kesimindeki yeri, önemi ve ekonomik yararları. Para piyasası kuruluşları ve para piyasası araçları. Sermaye piyasası araçları: Tahvil, hisse senedi ve diğer varlıklar. Sermaye piyasasının yardımcı kuruluşları: Aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları ve diğer kurumlar. İMKB’nin fonksiyonları, yapısı ve işleyişi.

İŞL 3206 Yöneylem Araştırması II

Tamsayılı programlama modeli: Pozitif ve sıfır-bir modeller. Çözüm yöntemleri. Amaç programlama modeli. Şebeke Analizleri. Dinamik programlama. Simülasyon. Uygulama Örnekleri.

İŞL 3207 Yönetimde Güncel Gelişmeler

İşletmelerin güncel olarak yaşamakta oldukları koşullar ve sorunlarla ilgili bir anlayış geliştirmek amacıyla, işletmelerin faaliyetlerini sürdürdükleri çevre koşulları, yeni yüzyılda ihtiyaç duyulan yönetici yetenekleri, değişim, yeniden yapılanma, kıyaslama, toplam kalite yönetimi gibi konuların yönetim bakış açısıyla incelenmesi.  Örnek olaylar.

İŞL 3208 E-Ticaret

Dijital ekonomi. İşletme ile tüketici arasındaki e-ticaret, işletme ile işletme arasındaki e-ticaret, elektronik pazarlar, temel e-ticaret modelleri ve uygulamaları. Hizmet üreten işletmelerde e-ticaret, e-devlet, e-ticaret sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi.

İKT 3206 Matematiksel İktisat II

Dinamik analiz: Ekonomik dinamikler ve integral, Domar büyüme modeli. Diferansiyel denklemler yoluyla sürekli zaman analizi: Piyasa fiyatının dinamikleri, Solow büyüme modeli, fiyat beklentilerini içeren bir piyasa modeli, enflasyon ve işsizlik arasındaki etkileşim. Fark denklemleri yardımıyla kesikli zaman analizi: Dengenin dinamik istikrarı, örümcek ağı modeli. Eşanlı fark denklemleri ve diferansiyel denklemler: Dinamik sistemlerin ortaya çıkış şekilleri, eşanlı dinamiklerin çözümü, dinamik girdi-çıktı, enflasyon-işsizlik modelleri.

 

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl

İŞL 4101 Uluslararası Pazarlama

Pazarlama kavram ve yöntemlerinin uluslararası pazarlara uygulanması. Uluslararası pazarlamada çevresel faktörler. İhracat pazarlarının seçimi. Uluslararası pazarlara giriş stratejileri. Uluslararası pazar karmasının belirlenmesi. İhracatta gerekli dokümanlar ve banka işlemleri.

İŞL 4102 Finansal Analiz

Temel finansal tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu.  Finansal Analiz. Karşılaştırmalı tablolar analiz tekniği. Tabloların hazırlanması, analiz ve yorum. Yüzde yöntemi ile analiz tekniği. Tabloların hazırlanması, analiz ve yorum. Eğilim yüzdeleri tekniği. Tabloların hazırlanması, analiz ve yorum.  Oran analizi. Likidite oranlarının analiz ve yorumu. Finansal yapı oranlarının analiz ve yorumu. Faaliyet oranlarının analiz ve yorumu. Karlılık oranlarının analiz ve yorumu.

YD 411 Mesleki Yabancı Dil I

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini anlayabilme. Mesleği ile ilgili konularda yazabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme.

İŞL 4103 Türk Vergi Sistemi

Türk vergi sistemine genel bakış. Vergilerin sınıflandırılması. Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir vergisi, kurumlar vergisi. Harcamalar üzerinden alınan vergiler. Katma değer vergisi, gümrük vergisi vd. Servet üzerinden alınan vergiler. Veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi vd. Vergilerde vergi konusu, gelir unsurları, mükellefiyet şekilleri, indirimler, istisnalar ve muafiyetler. Vergilerde matrah, beyan, tarifeler, tarh ve tahsil. Vergi güvenlik önlemleri. Mahalli idare gelirleri.

İŞL 4104 Yatırım Analizi

Risk belirsizlik, rassal yürüyüş, portföy yönetimine giriş. Menkul değerlere ilişkin yatırım politikalarının belirlenmesi. Menkul değer portföylerinin oluşturulması ve yönetimi, farklı menkul kıymetlerin (tahvil, hisse senedi ve türleri ve diğer menkul kıymetler) incelenmesi, bu menkul değerlere yapılacak olan yatırımların analizi. Fiyatlama Modelleri. Örnek portföyler oluşturulması.

İŞL 4105 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi

Yatırımın tanımı, çeşitleri, amacı, verimi, likidite derecesi, riskliliği. Finansal piyasalar, para ve sermaye piyasasının özellikleri, piyasalarda işlem gören finansal araçlar, temel analiz, teknik analiz. Hisse senedi ve tahvil değerini etkileyen faktörler. Menkul kıymetlerin değerlendirilmesinde kullanılan teorik ve pratik yöntemler. Fiyat/kazanç katsayısı. Sistematik riskin ve sistematik olmayan riskin kaynakları. Portföy yatırımı ve değerlendirme yöntemleri. Finansal varlıkları fiyatlama modeli.

İŞL 4106 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları

Muhasebede dönem içi ve dönem sonu işlemlerin genel olarak gözden geçirilmesi. Bilgisayarlı muhasebeye giriş. LMS ve LKS’nin tanıtılması. Bilgisayarlı ortamda bir firmanın kurulması ve temel bilgilerin oluşturulması. Bilgisayarda dönem içi işlemler: Stok kayıtları, irsaliye ve fişler, faturalama, cari hesaplar, çek-senet işlemleri, banka ve kasa işlemleri. Bilgisayarda dönem sonu işlemler: Muhasebe entegrasyonu, muhasebe kayıtları ve mali tabloların hazırlanması.

İKT 4103 Türkiye Ekonomisi

Türk ekonomisinin sektörel analizi; nüfus, milli gelir, sanayi ve hizmetler sektörü. Dış ekonomik ilişkiler, istikrar politikalarının amaç ve araçları. Cumhuriyet tarihinden günümüze ekonomik periyotlar halinde değerlendirme:1923-38 dönemi Türkiye ekonomisi,1939-50 dönemi Türkiye ekonomisi, 1950-60 döneminde liberal kalkınma modeli, 1960-78 dönemi kalkınma planları ve ekonomik gelişme, ekonomik bunalım ve 24 Ocak istikrar programı, 1980’li yıllarda ekonomik serbestleşme uygulamaları, 1990’lı yıllarda Türkiye ekonomisi, 2000’li yıllarda Türkiye ekonomisi, Türkiye ekonomisinde temel ekonomik sektörler: 1980-2002 döneminde tarım sektörü, sanayi sektörü, 1980-2002 döneminde dış ekonomik gelişmeler, dış ekonomik ilişkilerde serbestleşme, küreselleşme, AB ile ilişkiler, 1980-2002 döneminde sermaye piyasası, 1980-2002 döneminde kamu kesimi, Türkiye’de nüfus, işgücü ve istihdam sorunları, Türkiye’de gelir dağılımı.

İKT 4105 Dünya Ekonomisi

Dünya ekonomisi içinde ulusal ekonomiler. Uluslararası kuruluşlar. Yabancı sermaye yatırımları. Küreselleşmenin ekonomik boyutu. WTO ve IMF’nin küresel politikaları. Gelişmekte olan ülkelerin sorunları ve gelişme politikaları. Makro ekonomi politikaları.

SBKY4102 Küreselleşme ve Kamu Yönetimi

Küreselleşme karşısında ulus devletin etkileşimi ve yeni kamu yönetiminin yapısı ve işleyişi hakkında bu dersi alan öğrencilere bilgi verilecektir. Teorik bilgiler yanında zaman zaman yapılacak işyeri gezileri ile de bu bilgilerin test edilme imkanı sağlanacaktır.

HEM 495 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

Sağlıklı yaşama ilişkin duyarlılık, sağlıklarını koruma ve geliştirmeye ilişkin bilgi ve tutum kazanımı, temel ilk yardım konuları hakkında bilgi sahibi olma.

 

VIII. Yarıyıl

İŞL 4201 Girişimcilik

Girişimciliğin tanımı. Girişimcinin özellikleri. Yeni fikir yaratma. Şirket kurma. Dönem içinde bir işletmenin kurulabilmesi için gerekli olan kapsamlı bir işletme planı hazırlatılması.

İŞL 4202 İşletme Stratejisi

Stratejik yönetim süreci. Stratejik yönetimin anlamı ve önemi. Stratejik yönetimde amaçların tespiti. İç ve dış çevre analizleriyle işletmenin kendisini ve çevresini değerlendirmesi. Stratejik alternatifler. Rekabet analizi. Strateji seçiminde kullanılan teknikler. Strateji uygulaması. Stratejik liderlik ve stratejik kontrol. Örnek olaylar.

YD 412 Mesleki Yabancı Dil II

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilmei kelime dağarcığını geliştirebilme.

İŞL 4203 Finansal Teknikler

Sabit döviz kuru sistemi ve esnek döviz kuru sistemi. Döviz kurları ve faiz oranlarındaki dalgalanmaların firmalar ve yatırımcılar üzerindeki etkileri, mali riski önlemeye yönelik riskten korunma teknikleri, Hedging yöntem ve araçları. Leasing, faktöring, forfaiting, riskten korunma teknikleri, forward anlaşmaları ve döviz kurları, faiz oranları paritesi, döviz paritesi, döviz arbitrajı, döviz ve para swapları, forward, futures, takas merkezi, taşıma maliyetleri, opsiyonlar.

İŞL 4206 Muhasebe Denetimi

Denetimin tanımı. Denetimin gelişimi ve toplumsal işlevi. Denetim türleri. Denetçi ve türleri. Denetim standartları. Genel standartlar. Çalışma alanı standartları. Raporlama standartları. Uluslararası denetim standartları. Türkiye Denetim Standartları. Denetim sürecinin aşamaları ve yürütülmesi . Denetim teklifi ve işin kabulü. Denetim planlama. Denetim programı. Denetim teknikleri. Denetim prosedürleri. Çalışma kâğıtları ve çalışma dosyası. İç kontrol sistemlerinin incelenmesi ve kontrol riskinin belirlenmesi. Denetimde istatistikî örnekleme yöntemleri . Mali tablo hesaplarının denetimi. Denetim çalışmalarının tamamlanması. Denetim raporlarının düzenlenmesi. Türkiye’de denetim uygulamaları.

İŞL 4208 Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinin ortaya çıkışı, MRP, MRP II sistemleri, gelecek nesil ERP (ERPII ya da e-ERP) sistemlerinin tanıtımı, ERP seçimi, tedarikçileri, kurulum ve uygulamada etkili olan kritik başarı faktörleri, ERP sisteminin modülleri ve modüller arası etkileşimler. Uygulamalı olarak bir ERP paketi olan IntuitiveERP programı üzerinden ERP sistemi bütünleşik olarak ele alınarak her bir modülde veri girişleri ve analizleri, raporlamalar, bir ürün ele alınarak başlangıçtan (ürün ağacı oluşturulmasından) sipariş alınarak ürünün satışına kadar bütün sistemi ele alacak uygulamalar.

İŞL 4209 Yatırım Proje Değerlendirme

Yatırım projelerinin hazırlanması, değerlendirilmesi, sınıflandırılması. Piyasa analizi ve talep tahmin yöntemleri.  Kapasite ve kuruluş yeri seçimi. Ürün teknik özelliklerinin belirlenmesi. Üretim metodunun seçimi. Makine ve teçhizat, yerleşim planı ve patent, know how, yatırım maliyeti, sabit ve işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi ve genel olarak yatırım projesinin değerlendirilmesi teknikleri.

İKT 4202 Güncel Ekonomik Sorunlar

Gelir dağılımı. Devletin ekonomideki yeri. Özelleştirme. Globalleşme. Şehirleşmenin getirdiği ekonomik problemler. Tarım sektörünün problemleri ve borsa dalgalanmalarının ekonomik konjönktür ile bağlantısı.

İKT 4205 Dış Ticaret İşlemleri

Dış ticaretin analizi. Dış ticaret politikası: Dış ticaret politikasının amaçları ve araçları, gümrük tarifeleri ve tarife dışı ticaret politikaları İhracat ve ithalat kavramı. Dış ticaret işlemi akış şeması. Dış ticaret işlemlerinde düzenlenen belgeler. Dış ticarette teslim şekilleri. Dış ticarette ödeme şekilleri. Mevzuat: Gümrük mevzuatı, kambiyo mevzuatı. Dış ticarette devlet tarafından sağlanan teşvikler. Misafir dış ticaret elemanlarının sunuşları. 

İKT 4206 Çalışma Ekonomisi

Çalışma ekonomisinin tanımı ve kapsamı. İş piyasası kavramı. İş piyasası tiplerinin teorik analizi. Emek seyyaliyeti. İş piyasasını düzenleyici faaliyetler: Mesleğe yöneltme ve mesleki eğitim. Emek arzı ve talebi. Ücretlerin oluşumu ve ücret sistemi. İşşizlik, çeşitleri ve mücadele yolları. Ekonomik açıdan toplu sözleşmelerin mahiyeti ve prensipleri.

HUK 4201 İş Hukuku

İş hukukunun konusu, nitelikleri ve gelişimi. İşçi, işveren, işveren vekili ve aracı kavramları. Ferdi iş hukuku: Hizmet akdi, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, ücretler, yıllık ücretli izinler, kıdem tazminatı ve diğer tazminatlar. Toplu iş hukuku: Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi. İş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları: Arabuluculuk, özel hakem, yüksek hakem ve iş mahkemesi. Grev ve lokavt.Yukarı